ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Redakční rada

 

RNDr. Igor Broska, CSc., Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied, Bratislava

RNDr. Stanislav Houzar, PhD., Moravské zemské muzeum, Brno

doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno

prof. RNDr. Milan Novák, CSc., Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Mgr. Daniel Ozdín, PhD., Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Mgr. Jakub Plášil, PhD., Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha

Mgr. Jiří Sejkora, PhD., Národní muzeum, Praha

RNDr. Vladimír Šrein, CSc., Česká geologická služba, Praha

Mgr. Martin Števko, PhD., Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied, Bratislava

prof. RNDr. Pavel Uher, CSc., Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava